aaronswartzLa Información es poder. Pero como todo poder, hay quienes lo quieren para ellos mismos. Toda la herencia cultural y el conocimiento científico, publicado a través los tiempos en libros y publicaciones científicas, está siendo digitalizado y encerrado (cada vez más) por unas pocas corporaciones privadas. ¿Quieres leer los artículos de los más famosos resultados científicos? Necesitarás enviar enormes cantidades de dinero a editoriales como Reed Elsevier.

Hay quienes pelean para cambiar esto. El Open Access Movement ha peleado valientemente para asegurar que los científicos no firman sus derechos de autoría, si no que se aseguran que su trabajo sea publicado en Internet, bajo fórmulas que garanticen a cualquiera su acceso. Pero incluso en ésos escenarios, su trabajo se aplicará en cosas publicadas en el futuro. Por tanto, todo lo anterior hasta ahora se ha perdido.L’informació és poder. Però com tot poder, hi ha persones que el volen per a elles mateixes. Tota l’herència cultural i el coneixement científic, publicat a través del temps a llibres i publicacions científiques, esta sent digitalitzat i tancat (cada cop més) per unes poques corporacions privades. ¿Vols llegir els articles del més famosos resultats científics? Necessitaràs enviar enormes quantitats de diners a editorials com Reed Elsevier.

Hi ha qui lluiten per cambiar això. El Open Access Movement ha lluitat valentment per assegurar que els científics no signen els seus drets d’autoria, si no que s’asseguren que el seu treball sigui public a Internet, sota fòrmules que garanteixen a qualsevol el seu accès. Però inclús en aquests escenaris, el seu treball s’aplicarà a coses publicades en el futur. Per  tant, tot l’anterior fins ara s’ha perdut.

Això és un alt preu a pagar. ¿Obliga als acadèmics pagar diners per a llegir el treball dels seus colegues? ¿Escanejar llibreries senceres però sols permetre als teus companys de Google llegir-los? ¿Proveir articles científics a aquells de les elits universitaries del Primer Món, però no als nens del Sud Global? És abusiu e inacceptable.

“Estic d’acord”, diràn molts, “però, ¿què puc fer? Les companyies que conserven els drets d’autor, que fan enormes quantitats de diners posant preu a l’accès, i els seus perfectament legals – no hi ha res que poguem fer per a parar-los” Però hi ha alguna cosa que sí que podem fer, algo que s’està fent ja: podem contraatacar.

Aquells amb accès a aquests recursos -estudiants, bibliotecaris, científics- teniu un privilegi. Podeu alimentar-vos de tota aquesta font de coneixement mentre que la resta del món està bloquejat. Però no és necessari -moralment- que manteniu aquest privilegi per a vosaltres mateixos. Teniu el deure de compartir aquest coneixement amb la resta del món. Heu de fer-ho: compartir contrasenyes amb els teus colegues, complimentar formularis de descàrrega per als teus amics.

Mentres, aquells que han estat bloquejats no s’han estat quiets. Heu estat fisgonejant a travès de forats i salvant obstacles, lliurant informació bloquejada pels editors i compartint-la amb els vostres amics.

Però tota aquesta acció es produeix a la foscor, oculta sota terra. Ho denominen robar o piratería, com si compartir la riquesa del coneixement fos equivalent moral a bombardejar un vaixell i assassinar a la seva tripulació. Però compartir no és inmoral, és un imperatiu moral. Sòls aquells cegats per l’avarícia impedirien a un amic fer una còpia.

Grans corporacions, és clar, estan cegades per l’avaricía. Les lleis sota les quals operen ho requereixen, els seus accionistes es rebel·larien amb menys. I els polítics que les han permès, aproven lleis donant-lis el poder exclusiu per a decidir qui pot fer còpies.

No hi ha justícia si hi ha lleis injustes. És el moment d’apropar-se a la llum i, a la gran tradició de la desobediència civil, declarar la nostra oposició a n’aquest robatori privat de la cultura pública.

Necessitem obtenir aquesta informació, en qualsevol lloc en el que estigui enmagatzemada, elaborar les nostres còpies i compartirles amb la resta del món. Necessitem agafar allò que estigui fora del copyright i afegir-ho a l’arxiu. Necessitem comprar bases de dades secretes i volcar-les a la xarxa. Necessitem descarregar les publicacions científiques i pujar-les a les xarxes d’intercambi d’arxius. Necessitem lluitar per la Guerrilla del Open Access.

Alguns de nosaltes, a tot el món, no sols anem a enviar un fort missatge d’oposició a la privatització del coneixement, anem a fer que sigui una cosa del passat. ¿T’uniràs a nosaltres?

Aaron Swartz
July 2008, Eremo, Italy

Source: Archive.orgInformation is power. But like all power, there are those who want to keep it for themselves. The world’s entire scientific and cultural heritage, published over centuries in books and journals, is increasingly being digitized and locked up by a handful of private corporations. Want to read the papers featuring the most famous results of the sciences? You’ll need to send enormous amounts to publishers like Reed Elsevier.

There are those struggling to change this. The Open Access Movement has fought valiantly to ensure that scientists do not sign their copyrights away but instead ensure their work is published on the Internet, under terms that allow anyone to access it. But even under the best scenarios, their work will only apply to things published in the future. Everything up until now will have been lost.

That is too high a price to pay. Forcing academics to pay money to read the work of their colleagues? Scanning entire libraries but only allowing the folks at Google to read them? Providing scientific articles to those at elite universities in the First World, but not to children in the Global South? It’s outrageous and unacceptable.

“I agree,” many say, “but what can we do? The companies hold the copyrights, they make enormous amounts of money by charging for access, and it’s perfectly legal — there’s nothing we can do to stop them.” But there is something we can, something that’s already being done: we can fight back.

Those with access to these resources — students, librarians, scientists — you have been given a privilege. You get to feed at this banquet of knowledge while the rest of the world is locked out. But you need not — indeed, morally, you cannot — keep this privilege for yourselves. You have a duty to share it with the world. And you have: trading passwords with colleagues, filling download requests for friends.

Meanwhile, those who have been locked out are not standing idly by. You have been sneaking through holes and climbing over fences, liberating the information locked up by the publishers and sharing them with your friends.

But all of this action goes on in the dark, hidden underground. It’s called stealing or piracy, as if sharing a wealth of knowledge were the moral equivalent of plundering a ship and murdering its crew. But sharing isn’t immoral — it’s a moral imperative. Only those blinded by greed would refuse to let a friend make a copy.

Large corporations, of course, are blinded by greed. The laws under which they operate require it — their shareholders would revolt at anything less. And the politicians they have bought off back them, passing laws giving them the exclusive power to decide who can make copies.

There is no justice in following unjust laws. It’s time to come into the light and, in the grand tradition of civil disobedience, declare our opposition to this private theft of public culture.

We need to take information, wherever it is stored, make our copies and share them with the world. We need to take stuff that’s out of copyright and add it to the archive. We need to buy secret databases and put them on the Web. We need to download scientific journals and upload them to file sharing networks. We need to fight for Guerilla Open Access.

With enough of us, around the world, we’ll not just send a strong message opposing the privatization of knowledge — we’ll make it a thing of the past. Will you join us?

Aaron Swartz

July 2008, Eremo, Italy Continua leyendo

Publicado en Voz.

ramonaCampaña lanzada el 21 de febrero de 2012.
El objectivo de esta acción era adelantarse a la industria del copyright y presentar una denuncia de cientos de webs de ciudadanos, asociaciones o cualquier tipo de entidad que decidiesen desobedecer a la ley Sinde-Wert.

Más información sobre la camapaña aquí:
Wiki [Desobedientes]

· Descargar app web (php)

La acción tuvo más o menos repercusión y después de un año de la entrada en vigor de esta absurda ley parece que hasta los que en su momento la defendían han terminado por repudiarla.ramonaCampanya llençada el 21 de febrer de 2012

L’objectiu d’aquesta acció era avançar-se a l’indústria del copyright i presentar una denúncia de cents de webs de ciutadans, associacions o qualsevol tipus d’entitat que decidissin desobeir a la llei Sinde-Wert.

Més informació sobre la campanya aquí:

http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Accion/Desobediencia_ley-sinde-wert

* Descarregar app web (php)

L’acció va ser tot un èxit i després d’un any de l’entrada en vigor d’aquesta absurda llei, pareix que fins els que al seu moment la defensaven, han acabat per repudiar-la.cereramona

Campaign launched on February 21, 2012.
The objective of this action was anticipate the copyright industry and file a complaint of hundreds of citizens websites, associations or any entity who chose to disobey the “Sinde-Wert” law.

More info campaign about here:
Wiki [Desobedientes]

· Download app web (php)

The action took a good impact and one year after the entry into force of this absurd law seems to those who defended it in the past … in the actuality come to repudiate.

Este domingo tenemos merienda con Lord Epsylon, inventor y desarrollador de la herramienta de software libre Anontwi.

Estaremos desde las 19:30 de la tarde de este domingo para tener una nueva charla / debate abierta a quien quiera participar.

Sobre anontwi:
Anontwi es mucho más que un simple cliente de twitter. Se trata de una herramienta que desde su versión 1.0 cuenta con una GUI, un bot para irc, posibilidad de usar un proxy, cifrado y descifrado de mensajes, geolocalización falseada, y muchas otras opciones interesantes.

Este domingo 27 de enero a las19.30 de la tarde puedes unirte entrando a nuestro servidor mumble (mumble.12m-15m.org) o escuchar la emisión en directo desde la web http://radio.12m-15m.org o desde la url del streaming: http://radio.12m-15m.org:9999/radio12m15m.ogg

* Web oficial de Anontwi: http://anontwi.sourceforge.net/index-es.html
* Información sobre el proyecto en twitter: https://twitter.com/anontwinews
En su web se puede leer “La revolución será cifrada” y queremos saber más sobre ésto.
Si también es tu caso, te esperamos.

Estaremos unas horas antes para ayudar a configurar mumble y probar micros.

Descargar Mumble aquí: http://mumble.sourceforge.net/Aquest diumenge tenim berenar amb Lord Epsylon, inventor y desenvolupador de l’eina de software lliure Anontwi.

Estarem des de les 19:30 de la tarde d’aquest diumenge per a tenir una xerrada / debat obert a qui vulgui participar.

Sobre anontwi:

Anontwi és molt més que un simple client de twitter. Es tracta d’una eina que des de la seva versió 1.0 compta amb una GUI, un bot per a irc, possibilitat d’utilitzar un proxy, xifrat i desxifrat de missatges, geolocalització falsejada, i moltes altres opcions interessants.

Aquest diumenge 27 de gener a les 19.30 de la tarde pots unir-te entrant al nostre servidor mumble (mumble.12m-15m,org) o escoltar l’emissió en directe des de la web http://radio.12m-15m.org o desde la url del streaming: http://radio.12m-15m.org:9999/radio12m15m.ogg

* Web oficial de Anontwi: http://anontwi.sourceforge.net/index-es.html

*Informació sobre el projecte a twitter: https://twitter.com/anontwinews

A la seva web es pot llegir “La revolución será cifrada” i volem saber més sobre aquest punt. Si també és el teu cas, t’esperem.

Estarem unes hores abans per ajudar a configurar mumble i probar micros.

Descarregar Mumble aquí: http://mumble.sourceforge.net/This Sunday we have snack with Lord Epsylon, inventor and developer of the free software tool Anontwi.

We will be from  19.30 to have a new talk / debate open to everyone willing to participate.

About Anontwi:

Anontwi is more than a simple twitter client. It is a tool that since version 1.0 has a GUI, an IRC bot, the possibility to use a proxy, message encryption and decryption, fake geolocalization, and many more interesting options.

This sunday 27th January at 19.30 you can join into our mumble server (mumble.12m-15m.org) or listen the live broadcast from the webpage  http://radio.12m-15m.org or from the streaming URL: http://radio.12m-15m.org:9999/radio12m15m.ogg

* Official Anontwi oficial: http://anontwi.sourceforge.net/index-es.html

* Info about the project in twitter: https://twitter.com/anontwinews

In this web can be read “La revolución será cifrada” and we want to know more about it. If for you is the same, we are waiting.

We will be some hours before to help to configure mumble and test the mics.

Download Mumble from here: http://mumble.sourceforge.net/

Publicado en Voz.

El-kit-de-la-lucha-en-Internet_portada_completaRecientemente, Traficantes de Sueños publicó ‘El kit de la lucha en Internet‘, escrito por la veterana hacktivista Margarita Padilla.

Este ejemplar de cultura libre relata parte de la historia que hemos vivido como colectivo. Así que muchas de nosotras este martes 15 de enero a las 19:30 nos conectaremos al servidor mumble.12m-15m.org para participar en directo de la charla, rompiendo fronteras físico-virtuales.

Si te interesa escuchar, puedes seguir el streaming en: http://radio.12m-15m.org.

Después de:
Puede descargarse y escuchar la charla desde aquí WEOGG [wget]El-kit-de-la-lucha-en-Internet_portada_completaRecentment, Traficantes de Sueños va publicar ‘El kit de la lucha en Internet‘, escrit per la veterana hacktivista Margarita Padilla.

Aquest exemplar de cultura lliure relata part de la història que hem viscut com a col·lectiu. Així que moltes de nosaltres aquest dimarts 15 de gener a les 19:30 ens conectarem al servidor mumble.12m-15m.org per a participar en directe de la xerrada, trencant fronteres físico-virtuals.

Si t’interesa escoltar, pots seguir el streaming a: http://radio.12m-15m.org.

Després de:

Es pot descarregar i escoltar la xerrada des d’aquí WE♥OGG [wget]El-kit-de-la-lucha-en-Internet_portada_completaRecently, Traficantes de Sueños published ‘El kit de la lucha en Internet‘, wrote by the veteran hacktivist Margarita Padilla.

This model of free culture relates part of the history that we have lived as a collective. So many of us on Tuesday January 15th at 19.30 will be connected to the mumble.12m-15m.org server to participate in the talk, breaking physic-virtual frontiers.

If you are interested to hear us, you can follow the streaming in: http://radio.12m-15m.org.

After:

It can be downloaded the talk from here WE♥OGG [wget]

Publicado en Voz.

Los vídeos:
9:10 – Conversando con el subdirector de Propiedad Intelectual del Ministerio, le cambia la cara según le explicamos lo que acabamos de hacer 😉 … a lo largo de la mañana subiremos el vídeo de nuestra conversación con él
9:05 – Estamos atendiendo a la prensa
9:00 – Denuncias presentadas! [foto]
8:57 – Ya en la cola del registro. Eme es el primero. [foto]
8:51 – Estará Ramoncín en la ventanilla?... la verdad que da miedito entrar allí 😉
8:39 – Vamos de camino con el tocho de las más de 200 denuncias en la mano. [foto]
Entra en vigor la ley Sinde-Wert contra las primeras 200 webs que han decidido desobedecerla directamente Hoy jueves 1 de marzo entra en vigor la llamada Ley Sinde-Wert (también conocida como ley seriesyonkis en los pasillos de la industria cultural). El músico y miembro de la SGAE Eme Navarro será el primero en presentar una denuncia contraunas 200 páginas web que se han unido a una iniciativa de desobediencia civil electrónica. A través de un simple formulario que se rellena en la web http://wertdeenlaces.net cualquier persona ha podido autoinculparse compartiendo en su propia página un enlace a la obra de dicho autor.
 

el autor entrando al registro del ministerio, el primero en la filaLa denuncia con el sello del registro

Las mas de 200 webs desobedientes han sido las primeras en entrar en la cola del registro de de Ministerio de Cultura. Serán las primeras con las que tenga que lidiar la comisión en su primera reunión. Mostramos la denuncia con el sello del registro del Ministerio de Cultura.

La Ley Sinde-Wert permite a una comisión (cuyos componentes no conocemos aún) ejercer un poder sin precedentes sobre Internet, sin garantías judiciales y en contra de las sentencias firmes dictadas por los jueces españoles que han sobreseído los casos de páginas de enlaces afirmando que no constituyen delito. El objetivo de esta acción de desobediencia masiva es hacer frente a la inseguridad jurídica y a los mecanismos de control de Internet que impone esta ley. Las filtraciones de Wikileaks publicadas por el diario El País en 2010 mostraron que La Ley Sinde-Wert aparecía como uno de los asuntos en los que el Gobierno de EE.UU hizo más presión diplomática sobre España.
Mientras la gente se manifiesta en la calle contra los recortes de libertades, poniendo su cuerpo frente a la policía, nosotras hemos decidido poner nuestros cuerpos digitales (nuestras webs) contra los mecanismos de censura del gobierno. Entre las webs desobedientes se encuentran algunas de especial relevancia como la del Partido Pirata, varias asambleas populares del #15M de todo el país de colectivos sociales, políticos y culturales diversos y sobre todo de la ciudadanía creadora, de la gente, mucha gente, que sigue sumandose a esta sentada frente a la comisión censora del ministerio de cultura.
La iniciativa la hemos puesto en marcha desde hacktvistas.net,una comunidad abierta en la que se coordinan acciones a nivel global, se debaten estrategias, se comparten recursos y sincronizan movimientos de creacion y resistencia hacia una sociedad libre con unas tecnologias libres. Entre las nuestras últimas acciones destaca la redacción del Manual de Desobediencia contra la Ley Sinde http://www.traficantes.net/index.php/libreria/catalogo/libros/Manual-de-desobediencia-a-la-Ley-Sinde
 

English version here

Después de lanzar varias campañas para denunciar y hacer entender a los políticos españoles lo absurda que es una ley como la Ley Sinde (en honor a la Menestra de Cultura de entonces), posteriormente conocida como Ley Sinde-Biden (debido a que descubrimos gracias a Wikileaks que la ley venía dictada de EEUU) y actualmente conocida como Ley Sinde-Biden-Wert o Ley Sinde-Wert (debido a que ha sido el nuevo Ministro de Educación, Cultura y Deportes quien la ha implementado finalmente)… volvemos otra vez a la carga con la Wert de Enlaces.

wert-de-enlaces-net

The so called Ley Sinde (named after the Minister of Culture) was the trigger of several campaigns for denounce and make Spanish politicians understand how absurd a law like that is. After discovering, thanks to Wikileaks, that the above mentioned law came to us dictated directly from the USA after a proposal known as Biden Law, the law in Spain was renamed as Sinde-Biden. Currently the law is known as Ley Sinde-Biden-Wert or just Ley Sinde-Wert (after the new Minister for Education, Culture and Sports who has finally implemented it)… As a response, we’ve come up with Wert de Enlaces site [N.T.: this is a word play as it sounds similar to Web de Enlaces, which means Links website].
As you might know, the lobby from the cultural industry has not ceased its activity and finally the law to “protect the authors” will come into effect next 1st March. The context in which it will enter is really worrying:
At the beginning of this year, the owner of Megaupload was detained in New Zeland in a disproportionate operation, running out of arguments about the necessity of approving another controversial law: SOPA.
In a much closer context to us, last week in Spain, that is, two weeks before the new law will come into effect, the Spanish Justice stated once again that Cinetube, one of the webs denounced for sharing links, is legal. You can read about it here.
The idea behind Wert de Enlaces is:
We have chosen a Copyrighted© work from a member of SGAE [N.T.: the main Spanish collecting society].
In order to participate in this action you only have to link his work from your blog or use it without his permission and allow to be denounced by the creator to the Ministry of Culture Comission in charge to process without any judicial trial the denounces of the Sinde-Wert Law.
At some point from 1st March, the author will surely get annoyed and he will denounce all the websites that have linked his work : )
If you want to know more you can consult in our wiki how this action was planned [We’re sorry, it’s Spanish only but you can use a translator ;-)].
The aim of this action is testing this law and being the first ones who use it in order to show the absurdity and the censorship that it will bring, as we have already shown its inefficiency in the Disobedience to Sinde Law’s Manual[Manual de desobediencia a la Ley Sinde].
From Hacktivistas.net we invite you to participate. Feel free to spread this action in order to reach the maximum impact. To participate you only have to enter http://www.wertdeenlaces.net and fill out the form from where you will accuse yourself for having distributed without permission a registered work. The work’s author will use this information to report the matter.
 
Join us now! 🙂
 

Continua leyendo

anon-opnewblood
“The #Opnewblood Super Secret Security Handbook” ha sido traducido colaborativamente por la gente de hacktivistas.net al castellano.

Desde hoy puedes descargarlo desde aquí:http://t.co/tuqEvrKw

Se aconseja hacer mirror del archivo (por si cierran mediafire) y difundir por redes sociales si consideras que puede ser de valor.

Esta disponible en formato pdf y odt para que se pueda fácilmente traducir a otros idiomas, arreglar cualquier fallo, actualizarlo, …

Puede que no haga falta decirlo, pero las chicas de hacktivistas.net no tenemos nada que ver con anonymous. Simplemente decidimos traducir ese archivo que circulaba por la red por que pensamos que puede ser interesante.

Por cierto, No, no hemos vuelto. Nosotras nunca nos fuimos.